กรงสุนัข สแตนเลส ขนาดใหญ่
SPZ.1 กรงสแตนเลสขนาดใหญ่
ขนาดกรงสแตนเลส
ย600 x ก207 x ส150cm.
SPZ.2 กรงสแตนเลสขนาดใหญ่
ขนาดกรงสแตนเลส
ย247 x ก307 x ส220cm.