รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 1

*ขนาด
    (ย)300x(ส)130cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับผนัง 2ด้าน มีประตู

รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 2

*ขนาด
    (ย)300x(ส)80cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับผนัง 2ด้าน มีประตู

รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 3

*ขนาด
    (ย)240x(ก)80x(ส)130cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับผนัง มีประตู

รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 4

*ขนาด
    (ย)240x(ก)40x(ส)80cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับผนัง มีประตู

รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 5

*ขนาด
    (ย)120x(ส)80cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับพื้น มีประตู

รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 6

*ขนาด
    (ย)200x(ก)80x(ส)80cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับผนัง มีประตู

รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 7

*ขนาด
    (ย)230x(ก)180x(ส)100cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับผนัง มีประตู

รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 8

*ขนาด
    (ย)150x(ก)50x(ส)80cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับผนัง มีประตู

รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 9

*ขนาด
    (ย)80x(ส)70cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับผนัง มีประตู

รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 10

*ขนาด
    (ย)800x(ก)350x(ส)90cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับผนังและพื้นปูน มีประตู

รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 11

*ขนาด
    (ย)350x(ส)65cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับผนัง มีประตู

รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 12

*ขนาด
    (ย)180x(ส)120cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับผนัง มีประตู

รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 13

*ขนาด
    (ย)180x(ก)800x(ส)65cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับผนัง มีประตู

รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 14

*ขนาด
    (ย)150x(ส)120cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับผนัง มีประตู

รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 15

*ขนาด
    (ย)200x(ก)100x(ส)100cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับผนัง มีประตู

รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 16

*ขนาด
    (ย)180x(ก)200x(ส)120cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับผนัง มีประตู

รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 17

*ขนาด
    (ย)800x(ก)350x(ส)90cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับผนังและพื้นปูน มีประตู

รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 18

*ขนาด
    (ย)160x(ส)100cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับผนัง มีประตู

รั้วและคอกแบบบิ้วอิน แบบที่ 19

*ขนาด
    (ย)150x(ส)100cm.
*รูปแบบ
     ยืดติดกับผนัง มีประตู